skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding User Experience with Game Controllers: A Case Study with an Adaptive Smart Controller and a Traditional Gamepad

Gonçalves, Guilherme ; Mourão, Érica ; Torok, Leonardo ; Trevisan, Daniela ; Clua, Esteban ; Montenegro, Anselmo

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10507, pp.59-71 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-66715-7_7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Participatory Approach for Game Design to Support the Learning and Communication of Autistic Children

Porcino, Thiago ; Trevisan, Daniela ; Clua, Esteban ; Rodrigues, Marcos ; Barbosa, Danilo; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.17-31 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trevisan, Daniela
  2. Clua, Esteban
  3. Trevisan, D.
  4. Clua, E.
  5. Mourão, É.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...