skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trannoy, Alain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and luck: Definitions and testable conditions, with an application to income in France

Lefranc, Arnaud ; Pistolesi, Nicolas ; Trannoy, Alain

Journal of Public Economics, 2009, Vol.93(11), pp.1189-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2009.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talent, equality of opportunity and optimal non-linear income tax

Trannoy, Alain

Journal of Economic Inequality, Mar 2019, pp.5-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15691721 ; E-ISSN: 15738701 ; DOI: 10.1007/s10888-019-09409-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inégalités de santé : le rôle des transmissions intergénérationnelles

Trannoy, Alain

Économie publique/Public economics, 01 December 2009, pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1373-8496 ; E-ISSN: 1778-7440

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity, Moral Hazard and the Timing of Luck

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity: How to encompass Fifty Shades of Luck

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and welfare: Is Europe special?

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity: Definitions and Testable Conditions with an Application to Income in France

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity: Definitions and testable conditions, with an application to income in France

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality of opportunities vs. inequality of outcomes: Are Western societies all alike?

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of Opportunity: Definitions and testable conditions, with an application to income in France

Trannoy, Alain

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trannoy, Alain
  2. Trannoy, A.
  3. Pistolesi, Nicolas
  4. Pistolesi, N
  5. Lefranc, Arnaud

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...