skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tripodi, Astrid xóa Tác giả/ người sáng tác: Tran, Thi Tram Anh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Fearnley, Lyle ; Dinh, Xuan Tung ; Tran, Thi Tram Anh ; Tran, Trong Tung ; Nguyen, Van Trong ; Tago, Damian ; Padungtod, Pawin ; Newman, Scott H ; Tripodi, Astrid

Frontiers in veterinary science, 2017, Vol.4, pp.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-1769 ; PMID: 28879203 Version:1 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Van Trong
  2. Nguyen, Thi Thanh Thuy
  3. Dinh, Xt
  4. Padungtod, Pawin
  5. Tran, Trong Tung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...