skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tran, T.T.-D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nanoparticulate drug delivery to colorectal cancer Formulation strategies and surface engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoparticulate drug delivery to colorectal cancer Formulation strategies and surface engineering

Tran, T.T.-D.; Tran, P.H.-L.; Wang, Y.; Li, P.; Kong, L.

Scopus; 13816128; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30492; http://www.eurekaselect.com/139595/article

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, P.
  2. Tran, P.H.-L.
  3. Kong, L.
  4. Tran, T.T.-D.
  5. Wang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...