skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trịnh, Thị Lành xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam.

Trịnh, Thị Lành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16665

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trịnh, Thị Lành

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...