skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Trần Đức Minh xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu

Trần Đức Minh; Lê Hải Khôi Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (006.32 TR-M 2002)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trần Đức Minh
  2. Lê Hải Khôi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...