skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Tác giả/ người sáng tác: Tow, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino–American relations and the ‘Australian factor’: inflated expectations or discriminate engagement?

Tow, Williamt.

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2005, Vol.59(4), p.451-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500367265

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Capling, Ann ; Burnett, Alan ; Chong, Allen ; Harris, Stuart ; Richardson, James L. ; Martin, Thomas ; Melleuish, Gregory ; Tow, William ; Cheeseman, Graeme ; Smith, Hugh ; Goldsworthy, David ; Mcmillen, Donald ; Hewison, Kevin ; O'Grady, Tony ; Lawson, Stephanie ; Scott, Shirley

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1996, Vol.50(2), p.212-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719608445182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Polomka, Peter ; Roberts, Malcolm ; Ravenhill, John ; Richardson, J.L. ; George, Jim ; Mclean, David ; Siracusa, Josephm. ; Vollerthun, Ursula ; Tow, William ; Butfoy, Andrew ; Selochan, Viberto ; Chauvistré, Eric ; Nordstrom, Carolyn ; Oliver, Bobbie ; Fletcher, John ; May, R.J. ; Ferguson, Jim ; Quinn, Peter ; Tarte, Sandra ; Miller, Robertf. ; Gill, Graeme ; Smith, Shannon ; Lockwood, Brian ; Kerkvliet, Ben ; Hess, Michael ; Lang, Hazel ; Mackerras, Colin ; He, Baogang ; Goodman, Davids.G. ; De Crespigny, Rafe ; Jia, Qingguo ; Crouch, Harold ; Case, William ; Hewison, Kevin ; Gilding, Simeon ; Noone, Val ; Marr, Davidg. ; Rowley, Kelvin ; Porter, Dougj. ; Jeffrey, Robin ; Bruce, Roberth. ; Wolding, Klaas ; Woodard, Garry ; Purrnett, Malcolm

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1994, Vol.48(1), p.117-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719408445128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateralism, Multilateralism and Asia-Pacific Security: Contending Cooperation

Wilkins, Thomas S.

Australian Journal of International Affairs, 05 December 2013, p.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.866191

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor's foreword

Tow, Williamt.

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2006, Vol.60(2), p.185-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710600696092

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia, the United States and a 'China growing strong': Managing conflict avoidance

Tow, William T. ; Hay, Leisa

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2001, Vol.55(1), p.37-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120055067

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rules of engagement: America's Asia-Pacific security policy under an Obama administration

Tow, Williamt. ; Loke, Beverley

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), p.443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312546

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia–Taiwan relations: the evolving geopolitical setting

Tow, Williamt. ; Yen, Chen-Shen

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2007, Vol.61(3), p.330-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701531511

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...