skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản IEEE Transactions on Software Engineering xóa Tất cả các phiên bản Tortora, G xóa Tất cả các phiên bản Tortora, Genoveffa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics-based inference algorithms for adaptive visual environments

Ferrucci, Filomena ; Tortora, Genoveffa ; Tucci, Maurizio ; Vitiello, Giuliana

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1996, Vol.22(10), pp.730-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.544351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Visual Language Generation

Crimi, C ; Guercio, A ; Pacini, G ; Tortora, G ; Tucci, M

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1990, Vol.16(10), pp.1122-1135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.60293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Point: An Approach for the Size Estimation of Object-Oriented Systems

Costagliola, Gennaro ; Ferrucci, Filomena ; Tortora, Genoveffa ; Vitiello, Giuliana

IEEE Transactions on Software Engineering, Jan 2005, Vol.31(1), pp.52-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2005.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A parsing methodology for the implementation of visual systems

Costagliola, Gennaro ; De Lucia, Andrea ; Orefice, Sergio ; Tortora, Genoveffa

IEEE Transactions on Software Engineering, Dec 1997, Vol.23(12), pp.777-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.637392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tortora, G.
  2. Tortora, Genoveffa
  3. Tucci, Maurizio
  4. Vitiello, G.
  5. Ferrucci, Filomena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...