skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Torres, Guillermo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Tests of Pre-Main-Sequence Stellar Evolution Models with Eclipsing Binaries

Stassun, Keivan ; Feiden, Gregory ; Torres, Guillermo

New astronomy reviews (Print), 2014, Vol.60-61, pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-6473 ; ISSN: 1872-9630 ; ISSN: 1387-6473 ; ISSN: 1872-9630 ; DOI: 10.1016/j.newar.2014.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The G Plus M Eclipsing Binary V530 Orionis: A Stringent Test of Magnetic Stellar Evolution Models for Low-Mass Stars

Torres, Guillermo ; Lacy, Claud H. Sandberg ; Pavlovski, Kresimir ; Feiden, Gregory ; Sabby, Jeffrey A. ; Bruntt, Hans ; Clausen, Jens Viggo

Astrophysical Journal, 2014, Vol.797(1), pp.31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-637X ; ISSN: 1538-4357 ; ISSN: 0004-637X ; ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1088/0004-637X/797/1/31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feiden, Gregory A.
  2. Torres, G.
  3. Torres, Guillermo
  4. Feiden, Gregory
  5. Clausen, J. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...