skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Torre-Casanova, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond

Jason, Ludovic ; Torre-Casanova, Anaelle ; Davenne, Luc ; Pinelli, Xavier; Davenne, Luc (Editor)

International Journal of Fracture, April 2013, Vol.180(2), pp.243--260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-9429 ; E-ISSN: 1573-2673 ; DOI: 10.1007/s10704-013-9815-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confinement effects on the steel–concrete bond strength and pull-out failure

Torre-Casanova, Anaëlle ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc ; Pinelli, Xavier; Davenne, Luc (Editor)

Engineering Fracture Mechanics, January 2013, Vol.97, pp.92--104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7944 ; E-ISSN: 1873-7315 ; DOI: 10.1016/j.engfracmech.2012.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jason, Ludovic
  2. Pinelli, X
  3. Pinelli, Xavier
  4. Jason, L
  5. Davenne, Luc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...