skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: xxx: xxx xóa Năm xuất bản: Trước1988 xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Refugees xóa Tác giả/ người sáng tác: Torney - Purta, Judith xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEPRESSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG INDOCHINESE REFUGEE UNACCOMPANIED MINORS IN ETHNIC AND NONETHNIC PLACEMENTS

Porte, Zelda ; Torney-Purta, Judith

American Journal of Orthopsychiatry, 1987, Vol.57(4), pp.536-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9432 ; E-ISSN: 1939-0025 ; DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03569.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torney-Purta, Judith
  2. Torney‐Purta, J.
  3. Porte, Z.
  4. Porte, Zelda
  5. Torney - Purta, Judith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...