skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Tác giả/ người sáng tác: Tope, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Politics of Resentment in the Post–Civil Rights Era: Minority Threat, Homicide, and Ideological Voting in Congress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Resentment in the Post–Civil Rights Era: Minority Threat, Homicide, and Ideological Voting in Congress

Jacobs, David ; Tope, Daniel

American Journal of Sociology March 2007, Vol.112(5), pp.1458-1494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, crime, and Republican strength: Minority politics in the post-civil rights era

Jacobs, David ; Tope, Daniel

Social Science Research, 2008, Vol.37(4), pp.1116-1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2008.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic inequality and ideological roll-call votes: Income stratification, minority threat and support for conservative legislation

Jacobs, David ; Malone, Chad ; Tope, Daniel B.

Research in Social Stratification and Mobility, June 2014, Vol.36, pp.31-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-5624 ; DOI: 10.1016/j.rssm.2013.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacobs, D.
  2. Tope, Daniel
  3. Jacobs, David
  4. Tope, D.
  5. Malone, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...