skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Tác giả/ người sáng tác: Toobaie, Shahab xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete choice model for Amtrak Acela Express revenue management

Cirillo, Cinzia; Hetrakul, Pratt ; Toobaie, Shahab

Journal of revenue and pricing management, 2011, Vol.10(6), pp. 492-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hetrakul, Pratt
  2. Cirillo, Cinzia
  3. Hetrakul, P.
  4. Toobaie, S.
  5. Toobaie, Shahab

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...