skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: National Synchrotron Light Source xóa Tác giả/ người sáng tác: Tong, Liang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular insights into substrate recognition and catalysis by tryptophan 2,3-dioxygenase.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)

Forouhar, Farhad ; Anderson, J. L. Ross ; Mowat, Christopher G. ; Vorobiev, Sergey M. ; Hussain, Arif ; Abashidze, Mariam ; Bruckmann, Chiara ; Thackray, Sarah J. ; Seetharaman, Jayaraman ; Tucker, Todd ; Xiao, Rong ; Ma, Li - Chung ; Zhao, Li ; Acton, Thomas B. ; Montelione, Gaetano T. ; Chapman, Stephen K. ; Tong, Liang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 9, 2007, Vol.104(2), p.473(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and molecular basis of the assembly of the TRPP2/PKD1 complex.(BIOCHEMISTRY)(polycystic kidney disease)(transient receptor potential polycystine)(Author abstract)(Report)

Yu, Yong ; Ulbrich, Maximilian H. ; Li, Ming - Hui ; Buraei, Zafir ; Chen, Xing - Zhen ; Ong, Albert C. M. ; Tong, Liang ; Isacoff, Ehud Y. ; Yang, Jian

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 14, 2009, Vol.106(28), p.11558(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of carnitine acetyltransferase and implications for the catalytic mechanism and fatty acid transport

Jogl, Gerwald ; Tong, Liang

Cell, Jan 10, 2003, Vol.112(1), p.113-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tong, Liang
  2. Tong, L
  3. Liang Tong
  4. Chapman, Stephen K.
  5. Acton, Thomas B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...