skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Tác giả/ người sáng tác: Tonetti, J xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluoroscopy-based navigation system in spine surgery

Merloz, P ; Troccaz, J ; Vouaillat, H ; Vasile, C ; Tonetti, J ; Eid, A ; Plaweski, S

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine, October 2007, Vol.221(7), pp.813-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4119 ; PMID: 18019467 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of a percutaneous iliosacral screw insertion simulator

Tonetti, J ; Vadcard, L ; Girard, P ; Dubois, M ; Merloz, P ; Troccaz, J

Orthopaedics & traumatology, surgery & research : OTSR, November 2009, Vol.95(7), pp.471-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1877-0568 ; PMID: 19801213 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.otsr.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tonetti, J.
  2. Merloz, P.
  3. Troccaz, Jocelyne
  4. Troccaz, J.
  5. Vasile, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...