skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Toms, Steven xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Social Responsibility and Corporate Control: The Anglo-Iranian Oil Company, 1933–1951

Abdelrehim, Neveen ; Maltby, Josephine ; Toms, Steven

Enterprise and Society, 2011, Vol. 12(4), pp.824-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: 10.1093/es/khr032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for power and control: The Anglo-Iranian oil nationalisation of 1951

Abdelrehim, Neveen ; Maltby, Josephine ; Toms, Steven

Critical Perspectives on Accounting, December 2012, Vol.23(7-8), pp.595-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-2354 ; DOI: 10.1016/j.cpa.2012.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold for the Sultan: Western Bankers and Ottoman Finance 1856-1881

Toms, Steven

Enterprise & Society, Mar 2002, Vol.3(1), pp.203-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14672227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Banks and the American Challenge: Competition and Cooperation in International Banking under Bretton Woods (review)

Toms, Steven

Enterprise & Society, 2003, Vol.4(3), pp.544-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British business history: a review of the periodical literature for 2000. (Survey Article)

Toms, Steven

Business History, April, 2002, Vol.44(2), p.1(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6791

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Toms, Steven
  2. Toms, S
  3. Maltby, Josephine
  4. Maltby, J.
  5. Abdelrehim, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...