skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of iconic gestures by chimpanzees and human children

Bohn, Manuel ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, February 2016, Vol.142, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; E-ISSN: 1096-0457 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of iconic gestures by chimpanzees and human children

Bohn, Manuel ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, Feb, 2016, Vol.142, p.1(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production and Comprehension of Gestures between Orang-Utans (Pongo pygmaeus) in a Referential Communication Game

Richard Moore ; Josep Call ; Michael Tomasello

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(6), p.e0129726 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0129726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ontogenetic ritualization of bonobo gestures

Halina, Marta ; Rossano, Federico ; Tomasello, Michael

Animal Cognition, 2013, Vol.16(4), pp.653-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-013-0601-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty years of great ape gestures

Tomasello, Michael ; Call, Josep

Animal Cognition, 2019, Vol.22(4), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-018-1167-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-year-olds’ understanding of nonverbal gestures directed to a third person

Gräfenhain, Maria ; Behne, Tanya ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

Cognitive Development, 2009, Vol.24(1), pp.23-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2014 ; E-ISSN: 1879-226X ; DOI: 10.1016/j.cogdev.2008.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social communication in siamangs ( Symphalangus syndactylus ): use of gestures and facial expressions

Liebal, Katja ; Pika, Simone ; Tomasello, Michael

Primates, 2004, Vol.45(1), pp.41-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-8332 ; E-ISSN: 1610-7365 ; DOI: 10.1007/s10329-003-0063-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
APE GESTURES AND HUMAN LANGUAGE
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

APE GESTURES AND HUMAN LANGUAGE

Tomasello, Michael

The Evolution Of Language, 2006, pp.452-452

ISBN: 9789812774262 ; DOI: 10.1142/9789812774262_0080

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The goal of ape pointing

Marta Halina ; Katja Liebal ; Michael Tomasello

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(4), p.e0195182 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0195182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic dogs use contextual information and tone of voice when following a human pointing gesture

Linda Scheider ; Susanne Grassmann ; Juliane Kaminski ; Michael Tomasello

PLoS ONE, 01 January 2011, Vol.6(7), p.e21676 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0021676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dogs ( Canis familiaris ), but Not Chimpanzees ( Pan troglodytes ), Understand Imperative Pointing (Chimpanzees Fail to Understand Imperative Pointing)

Kirchhofer, Katharina C ; Zimmermann, Felizitas ; Kaminski, Juliane ; Tomasello, Michael; Fenton, Brock (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e30913 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twelve-month-olds communicate helpfully and appropriately for knowledgeable and ignorant partners

Liszkowski, Ulf ; Carpenter, Malinda ; Tomasello, Michael

Cognition, September 2008, Vol.108(3), pp.732-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 18721918 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2008.06.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new look at infant pointing

Tomasello, Michael ; Carpenter, Malinda ; Liszkowski, Ulf

Child development, 2007, Vol.78(3), pp.705-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 17516997 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of gestural communication in young chimpanzees

Tomasello, Michael ; George, Barbara L ; Kruger, Ann Cale ; Jeffrey, Michael ; Farrar ; Evans, Andrea

Journal of Human Evolution, 1985, Vol.14(2), pp.175-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; E-ISSN: 1095-8606 ; DOI: 10.1016/S0047-2484(85)80005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

18-month-olds comprehend indirect communicative acts

Schulze, Cornelia ; Tomasello, Michael

Cognition, March 2015, Vol.136, pp.91-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 25497519 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.11.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding of human communicative motives in domestic dogs

Pettersson , Helene ; Kaminski , Juliane ; Herrmann , Esther ; Tomasello , Michael

Applied animal behaviour science, 2011, Vol.133(3), pp.235-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding of human communicative motives in domestic dogs

Pettersson, Helene ; Kaminski, Juliane ; Herrmann, Esther ; Tomasello, Michael

Applied Animal Behaviour Science, 2011, Vol.133(3), pp.235-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1591 ; E-ISSN: 1872-9045 ; DOI: 10.1016/j.applanim.2011.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Gestural Communication of Apes and Human Infants

Tomasello, Michael ; Camaioni, Luigia

Human Development, 1997, Vol.40(1), pp.7-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-716X ; E-ISSN: 1423-0054 ; DOI: 10.1159/000278540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The goal of ape pointing

Halina, Marta ; Liebal, Katja ; Tomasello, Michael; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.24944 ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The early ontogeny of human–dog communication

Riedel, Julia ; Schumann, Katrin ; Kaminski, Juliane ; Call, Josep ; Tomasello, Michael

Animal Behaviour, 2008, Vol.75(3), pp.1003-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2007.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (5)
 2. 1996đến2003  (7)
 3. 2004đến2007  (17)
 4. 2008đến2012  (32)
 5. Sau 2012  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (82)
 2. Tin tức  (1)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (83)
 2. Japanese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tomasello, Michael
 2. Tomasello, M.
 3. Call, Josep
 4. Call, J
 5. Michael Tomasello

theo chủ đề:

 1. Psychology
 2. Humans
 3. Male
 4. Female
 5. Animals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...