skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Toledo, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extent of Kentucky Bluegrass and Its Effect on Native Plant Species Diversity and Ecosystem Services in the Northern Great Plains of the United States

Toledo, David ; Sanderson, Matt ; Spaeth, Kenneth ; Hendrickson, John ; Printz, Jeff

Invasive Plant Science and Management, 2014, Vol.7(4), p.543-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-7291 ; E-ISSN: 1939-747X ; DOI: 10.1614/IPSM-D-14-00029.1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating plant biodiversity measurements and exotic species detection in National Resources Inventory Sampling protocols using examples from the Northern Great Plains of the USA

Toledo, D ; Sanderson, M ; Johnson, H ; Reeves, J.L ; Derner, J.D ; Vermeire, L ; Hendrickson, J

Ecological Indicators, November 2014, Vol.46, pp.149-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-160X ; E-ISSN: 1872-7034 ; DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.06.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...