skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tolbert, Caroline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modified national primary: state losers and support for changing the presidential nominating process.(Essay)

Tolbert, Caroline J. ; Keller, Amanda ; Donovan, Todd

Political Science Quarterly, Fall, 2010, Vol.125(3), p.393(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polls and elections: support for nationalizing presidential elections.(Essay)

Karp, Jeffrey A. ; Tolbert, Caroline J.

Presidential Studies Quarterly, Dec, 2010, Vol.40(4), p.771(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic voting and legislative redistricting reform: district and statewide representational winners and losers.(Author abstract)(Report)

Tolbert, Caroline J. ; Smith, Daniel A. ; Green, John C.

Political Research Quarterly, March, 2009, Vol.62(1), p.92(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The invisible primary and its effects on Democratic choice

Tolbert, Caroline ; Squire, Peverill ; Aldrich, John

PS: Political Science & Politics, Jan, 2009, Vol.42(1), p.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An incremental approach to presidential nomination reform.(Viewpoint essay)

Squire, Peverill ; Tolbert, Caroline ; Mayer, William G.

PS: Political Science & Politics, Jan, 2009, Vol.42(1), p.65-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming presidential nominations: rotating state primaries or a national primary?

Squire, Peverill ; Tolbert, Caroline ; Redlawsk, David P. ; Bowen, Daniel C.

PS: Political Science & Politics, Jan, 2009, Vol.42(1), p.71-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tolbert, Caroline
  2. Caroline J. Tolbert
  3. Tolbert, Caroline J
  4. Squire, Peverill
  5. Tolbert, CJ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...