skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Tác giả/ người sáng tác: Togeby, Lise xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiske holdninger i politisk kontekst 2006, runde 2; Political attitudes in the political context in 2006, round 2

Togeby, Lise ; Stubager, Rune ; Slothuus, Rune ; Petersen, Michael Bang

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-24725

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiske holdninger i politisk kontekst 2006, runde 1-3; Political attitudes in the political context in 2006, round 1-3

Togeby, Lise ; Stubager, Rune ; Slothuus, Rune ; Petersen, Michael Bang

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19395

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Om det at være dansk (ISSP 2003); The Danish National Identity II 2003 (ISSP-Module)

Borre, Ole ; Nielsen, Hans Jørgen ; Togeby, Lise ; Tonboe, Jens Christian ; Andersen, Jørgen Goul ; Torpe, Lars ; Kjær, Ulrik ; Andersen, Bjarne Hjorth ; Fridberg, Torben ; Tobiasen, Mette ; Lolle, Henrik ; Andersen, Johannes

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-19184

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Togeby, Lise
  2. Slothuus, Rune
  3. Petersen, Michael Bang
  4. Stubager, Rune
  5. Andersen, Bjarne Hjorth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...