skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Tiruta-Barna, Ligia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling inorganic biocide emission from treated wood in water

Tiruta-Barna , Ligia ; Schiopu , Nicoleta

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.192(3), pp.1476-1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release dynamic process identification for a cement based material in various leaching conditions. Part II. Modelling the release dynamics for different leaching conditions

Tiruta-Barna, Ligia ; Rethy, Zoltan ; Barna, Radu

Journal of environmental management, January 2005, Vol.74(2), pp.127-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; PMID: 15627466 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release dynamic process identification for a cement based material in various leaching conditions. Part I. Influence of leaching conditions on the release amount

Barna, Radu ; Rethy, Zoltan ; Tiruta-Barna, Ligia

Journal of environmental management, January 2005, Vol.74(2), pp.141-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; PMID: 15627467 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...