skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Nhan đề tạp chí: Modern Asian Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Tinker, Hugh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burma's Struggle for Independence: The Transfer of Power Thesis Re-examined

Tinker, Hugh

Modern Asian Studies, 1986, Vol.20(3), pp.461-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00007824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Asian History, 1750–1950: A Guide to Periodicals, Dissertations and Newspapers

Tinker, Hugh

Modern Asian Studies, 1969, Vol.3(1), pp.93-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00002183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Influence in Britain and India

Tinker, Hugh

Modern Asian Studies, 1968, Vol.2(1), pp.71-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X0000144X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hugh Tinker
  2. Tinker, Hugh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...