skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Tillmann, Wolfgang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brazing of titanium to steel with different filler metals: analysis and comparison
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazing of titanium to steel with different filler metals: analysis and comparison

Elrefaey, Ahmed ; Tillmann, Wolfgang

Journal of Materials Science, 8/2010, Vol.45(16), pp.4332-4338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-010-4357-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of brazed titanium/steel joints

Elrefaey, Ahmed ; Tillmann, Wolfgang

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(23), pp.9553-9558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-1935-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (2)
  2. Springer (CrossRef)  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tillmann, W.
  2. Tillmann, Wolfgang
  3. Elrefaey, Ahmed
  4. Elrefaey, A
  5. Elrefaey, A.A.-M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...