skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tiggemann, Marika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directing gaze: The effect of disclaimer labels on women's visual attention to fashion magazine advertisements

Bury, Belinda ; Tiggemann, Marika ; Slater, Amy

Body Image, 2014, Vol.11(4), p.357(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclaimer labels on fashion magazine advertisements: Does timing of digital alteration information matter?(Report)

Bury, Belinda ; Tiggemann, Marika ; Slater, Amy

Eating Behaviors, 2017, Vol.25, p.18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-0153 ; DOI: 10.1016/j.eatbeh.2016.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclaimer labels on fashion magazine advertisements: Impact on visual attention and relationship with body dissatisfaction

Bury, Belinda ; Tiggemann, Marika ; Slater, Amy

Body Image, 2016, Vol.16, p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445 ; DOI: 10.1016/j.bodyim.2015.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of "thin ideal" television commercials on body dissatisfaction and schema activation during early adolescence

Hargreaves, Duane ; Tiggemann, Marika

Journal of Youth and Adolescence, Oct, 2003, Vol.32(5), p.367(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclaimer labels on fashion magazine advertisements: Effects on social comparison and body dissatisfaction

Tiggemann, Marika ; Slater, Amy ; Bury, Belinda ; Hawkins, Kimberley ; Firth, Bonny

Body Image, Jan, 2013, Vol.10(1), p.45(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of digital alteration disclaimer labels on social comparison and body image: Instructions and individual differences.(Report)

Bury, Belinda ; Tiggemann, Marika ; Slater, Amy

Body Image, 2016, Vol.17, p.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445 ; DOI: 10.1016/j.bodyim.2016.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labelling fashion magazine advertisements: Effectiveness of different label formats on social comparison and body dissatisfaction.(Report)

Tiggemann, Marika ; Brown, Zoe

Body Image, 2018, Vol.25, p.97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445 ; DOI: 10.1016/j.bodyim.2018.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of digital alteration information and disclaimer labels attached to fashion magazine advertisements on women's body dissatisfaction.(Report)

Tiggemann, Marika ; Brown, Zoe ; Anderberg, Isabella

Body Image, 2019, Vol.30, p.221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-1445 ; DOI: 10.1016/j.bodyim.2019.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tiggemann, Marika
  2. Tiggemann, M
  3. Bury, B
  4. Bury, Belinda
  5. Slater, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...