skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tien, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese election forecasting: Classic tests of a hard case

Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles

International Journal of Forecasting, October 2012, Vol.28(4), pp.797-803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2070 ; E-ISSN: 1872-8200 ; DOI: 10.1016/j.ijforecast.2012.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRIMARY MODEL GETS IT RIGHT AND EARLY

Norpoth, Helmut ; Bednarczuk, Michael

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.37-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S104909651200145X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROXY FORECASTS: A WORKING STRATEGY

Lewis-beck, Michael S ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, 2013, Vol.46(1), pp.39-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096512001485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congressional Election Forecasting: Structure-X Models for 2014

Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, 2014, Vol.47(4), pp.782-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514001267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election forecasting for turbulent times.(Symposium)

Lewis - Beck, Michael S. ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, Oct, 2012, Vol.45(4), p.625-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmortems of the 2010 midterm election forecasts: The predicted midterm landslide

Campbell, James E.

PS: Political Science & Politics, Jan, 2011, Vol.44(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluations of the 2014 Midterm Election Forecasts

Campbell, James E ; Abramowitz, Alan I ; Bafumi, Joseph ; Erikson, Robert S ; Wlezien, Christopher ; Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles ; Highton, Benjamin ; Mcghee, Eric ; Sides, John

PS: Political Science & Politics, 2015, Vol.48(2), pp.295-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S1049096514002327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proxy models and nowcasting: U.S. Presidential elections in the future.(Report)

Lewis-Beck, Michael S. ; Tien, Charles

Presidential Studies Quarterly, 2014, Vol.44(3), p.506(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-4918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The referendum model: A 2010 Congressional forecast.(Forecasts of the 2010 Midterm Elections)

Lewis - Beck, Michael S. ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, Oct, 2010, Vol.43(4), p.637-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A recap of the 2016 election forecasts

Campbell, James E.

PS: Political Science & Politics, 2017, Vol.50(2), pp.331-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy model: 2016 US election forecasts

Lewis-Beck, Michael S. ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, 2016, Vol.49(4), pp.661-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voters as forecasters: a micromodel of election prediction

Lewis-Beck, Michael S ; Tien, Charles

International Journal of Forecasting, 01 April 1999, Vol.15(2), pp.175-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2070 ; E-ISSN: 1872-8200 ; DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00063-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The job of President and the jobs model forecast: Obama for '08?(Symposium-Forecasting the 2008 National Elections)(Barack Obama)

Lewis - Beck, Michael S. ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, Oct, 2008, Vol.41(4), p.687-690 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the future: lessons from the Gore forecast.(Al Gore and George Bush's Not-So-Excellent Adventure: Election 2000 Coverage)(Statistical Data Included)

Lewis - Beck, Michael S. ; Tien, Charles

PS: Political Science & Politics, March, 2001, Vol.34(1), p.21(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tien, Charles
 2. Lewis-Beck, Michael S
 3. Tien, C.
 4. Lewis-Beck, Michael
 5. Lewis-Beck, MS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...