skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Tác giả/ người sáng tác: Tichá, Michaela xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State or Private Ownership? A Survey of Empirical Studies

Tichá, Michaela

Review of Economic Perspectives, 2012, Vol.12(2), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132446 ; DOI: 10.2478/v10135-012-0006-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tichá, Michaela
  2. Tichá, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...