skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Tác giả/ người sáng tác: Thorvaldsson, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculous infection and tuberculosis in the foreign born in Iceland.

Thorvaldsson, S ; Blondal, T ; Briem, H

Laeknabladid, December 1997, Vol.83(12), pp.810-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 19679919 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blondal, T
  2. Thorvaldsson, S
  3. Briem, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...