skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thorpe, Lorna E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
THE AUTHORS REPLY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE AUTHORS REPLY

Thorpe, L. E.

American Journal of Epidemiology, 2/15/2003, Vol.157(4), pp.376-a-378 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 00029262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwf198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk of Hepatitis C Virus Infection among Young Adult Injection Drug Users Who Share Injection Equipment

Thorpe, L. E

American Journal of Epidemiology, 4/1/2002, Vol.155(7), pp.645-653 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 00029262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/155.7.645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, G. L. ; Mcneely, M. J. ; Thorpe, L. E. ; Mau, M. L. M. ; Ko, J. ; Liu, L. L. ; Sun, A. ; Hsu, W. C. ; Chow, E. A.

Diabetes Care, 05/01/2012, Vol.35(5), pp.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc12-0210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Public health in New York City, 2002-2007: confronting epidemics of the modern era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health in New York City, 2002-2007: confronting epidemics of the modern era

Frieden, T. R ; Bassett, M. T ; Thorpe, L. E ; Farley, T. A

International Journal of Epidemiology, 10/01/2008, Vol.37(5), pp.966-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5771 ; E-ISSN: 1464-3685 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyn108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Clinical outcome of individualised treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Latvia: a retrospective cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical outcome of individualised treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Latvia: a retrospective cohort study

Leimane, V ; Riekstina, V ; Holtz, T ; Zarovska, E ; Skripconoka, V ; Thorpe, L ; Laserson, K ; Wells, C

The Lancet, 01/22/2005, Vol.365(9456), pp.318-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)70196-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. C. ; Mcquistion, H. L. ; Mcveigh, K. H. ; Garg, R. K. ; Frieden, T. R. ; Thorpe, L. E.

Psychiatric Services, 06/01/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.6.641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and Control of Diabetes and Impaired Fasting Glucose in New York City

Thorpe, L. E. ; Upadhyay, U. D. ; Chamany, S. ; Garg, R. ; Mandel-Ricci, J. ; Kellerman, S. ; Berger, D. K. ; Frieden, T. R. ; Gwynn, C.

Diabetes Care, 01/01/2009, Vol.32(1), pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc08-0727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The National Children's Study: A 21-Year Prospective Study of 100 000 American Children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Children's Study: A 21-Year Prospective Study of 100 000 American Children

Landrigan, P. J. ; Trasande, L. ; Thorpe, L. E. ; Gwynn, C. ; Lioy, P. J. ; D'Alton, M. E. ; Lipkind, H. S. ; Swanson, J. ; Wadhwa, P. D. ; Clark, E. B. ; Rauh, V. A. ; Perera, F. P. ; Susser, E.

PEDIATRICS, 11/01/2006, Vol.118(5), pp.2173-2186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2006-0360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatitis C virus infection: prevalence, risk factors, and prevention opportunities among young injection drug users in Chicago, 1997-1999

Thorpe, L E ; Ouellet, L J ; Levy, J R ; Williams, I T ; Monterroso, E R

The Journal of infectious diseases, December 2000, Vol.182(6), pp.1588-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; PMID: 11069228 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injection-related risk behaviors in young urban and suburban injection drug users in Chicago (1997-1999)

Thorpe, L E ; Bailey, S L ; Huo, D ; Monterroso, E R ; Ouellet, L J

Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 01 May 2001, Vol.27(1), pp.71-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-4135 ; PMID: 11404523 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and incidence of HIV among out-of-treatment injecting drug users, Chicago 1994-1996

Ouellet, L J ; Thorpe, L E ; Huo, D ; Bailey, S L ; Jimenez, A D ; Johnson, W A ; Rahimian, A ; Monterroso, E

Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 15 December 2000, Vol.25(5), pp.443-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-4135 ; PMID: 11141244 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Evidence-Based Public Health, Second Edition: By Ross C. Brownson, Elizabeth A. Baker, Terry L. Leet, Kathleen N. Gillespie, and William R. True
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Public Health, Second Edition: By Ross C. Brownson, Elizabeth A. Baker, Terry L. Leet, Kathleen N. Gillespie, and William R. True

Thorpe, L. E.

American Journal of Epidemiology, 01/15/2012, Vol.175(2), pp.154-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thorpe, Lorna E.
 2. Thorpe, L E
 3. Thorpe, Lorna
 4. Thorpe, L. E.
 5. Thorpe, Le

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...