skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Năm xuất bản: 1952đến1955 xóa Tác giả/ người sáng tác: Thorner, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PATTERN OF RAILWAY DEVELOPMENT IN INDIA

Thorner, Daniel

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), Feb 1955, Vol.14(2), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Consequences of Divided India (Book Review)

Thorner, Daniel

Journal of Political Economy, 01 October 1952, Vol.60(5), pp.452-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X ; DOI: 10.1086/257296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thorner, Daniel
  2. Daniel Thorner

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...