skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thoben, Klaus-Dieter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sources and Characteristics of Information about Product Use

Wellsandt, Stefan ; Hribernik, Karl ; Thoben, Klaus-Dieter

Procedia CIRP, 2015, Vol.36, pp.242-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.01.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between Service and Product Lifecycle Management

Wiesner, Stefan ; Freitag, Mike ; Westphal, Ingo ; Thoben, Klaus-Dieter

Procedia CIRP, 2015, Vol.30, pp.36-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.02.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fact-based Design for Leisure Boats: The HighSea-experiment Setup

Wellsandt, Stefan ; Von Stietencron, Moritz ; Hribernik, Karl ; Henriksen, Bjørnar ; Røstad, Carl Christian ; Thoben, Klaus-Dieter

Procedia CIRP, 2015, Vol.38, pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.07.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Methodology for Selecting Product Usage Information Sources for the (Re-)Design of Product Service Systems

Hribernik, Karl A. ; van der Vegte, W.F. ; Kiritsis, Dimitris ; Thoben, Klaus-Dieter ; Abrahamsson, P. ; Kristensen, K.

Proceedings of ICE/IEEE International Technology Management Conference, 2016

Toàn văn sẵn có

5
Intelligent Products to Support Closed-Loop Reverse Logistics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Products to Support Closed-Loop Reverse Logistics

Hribernik, Karl A ; Von Stietencron, Moritz ; Hans, Carl ; Thoben, Klaus-Dieter; Hesselbach, Jürgen (Editor) ; Herrmann, Christoph (Editor)

ISBN: 9783642196911 ; ISBN: 3642196918 ; E-ISBN: 9783642196928 ; E-ISBN: 3642196926 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19692-8_84

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...