skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thököly, Imre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből

Thököly, Imre; Torma, Károly

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Kesmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kesmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből

Thököly, Imre; Nagy, Iván

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Késmárki Tököly Imre és némély fóbb hiveinek naplói és emlékezetes irásai. 1686-1705
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Késmárki Tököly Imre és némély fóbb hiveinek naplói és emlékezetes irásai. 1686-1705

Thököly, Imre; Thaly, Kálmán

v.24

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thököly, Imre

theo chủ đề:

  1. Transylvania (Romania)
  2. Hungary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...