skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: This, Hervé xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to Maillard and grilled steak challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, Vol.407(27), pp.8173-8174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-015-9001-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to rubbery egg challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, Vol.408(1), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-015-9123-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollandaise challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, Vol.408(17), pp.4467-4468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-016-9574-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to the copper pots and jam challenge

This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, Vol.405(12), pp.3913-3914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-013-6834-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to Hollandaise challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, Vol.408, pp.7543-7544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-016-9874-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to blue garlic challenge

This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, Vol.406, pp.2743-2745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-013-7464-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rubbery egg challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, Vol.407(22), pp.6587-6588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-015-8872-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maillard and grilled steak challenge

This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2015, Vol.407(17), pp.4873-4875 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-015-8714-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipped egg-white challenge

This, Hervé; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, Issue 397, pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-3767-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The green beans challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, Vol.399(1), pp.157-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-4292-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to the Bavarois challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(9), p.2463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-6034-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bavarois challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.402(7), pp.2229-2230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-011-5602-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to green beans challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, Vol.400(3), pp.645-646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-011-4752-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solution to the uncooked egg challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, Vol.399(1), p.159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-4293-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The copper pots and jam challenge

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, Vol.405(1), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-6472-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of two liquid-state NMR methods for the determination of saccharides in carrot (Daucus carota L.) roots

Weberskirch, Linda L ; Luna, Alan A ; Skoglund, Sara S ; This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, Vol.399(1), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-4311-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) quantitative proton ((1)H) nuclear magnetic resonance spectroscopy (q NMR) for the identification and quantification of taste compounds in raw onion (Allium cepa L.) bulbs and in aqueous solutions where onion tissues are soaked

Tardieu, Audrey ; De Man, Walter ; This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, Vol.398(7-8), pp.3139-3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-010-4255-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the performance of in situ quantitative nuclear magnetic resonance analysis and applying the method to determine the distribution of saccharides in various parts of carrot roots (Daucus carota L.)

Bauchard, Elsa ; This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Talanta, 2015, Vol.131, pp.335-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2014.07.097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrate Chemistry. Recent Results of Molecular Gastronomy

This, Herve; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

European Review, 2013, Vol.21(2), pp.158-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7987 ; E-ISSN: 1474-0575 ; DOI: 10.1017/S1062798712000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solutions are solutions, and gels are almost solutions

This, Herve H; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Pure and Applied Chemistry, 2013, Vol.85(1), pp.257-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-4545 ; E-ISSN: 1365-3075 ; DOI: 10.1351/PAC-CON-12-01-01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (30)
 2. Book Chapters  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. This, Hervé
 2. Prodinra, Archive Ouverte
 3. This, H.
 4. This, Herve
 5. This, Herve H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...