skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thelin, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Hakan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems and Software, Oct 2004, pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture-recapture in software inspections after 10 years research--theory, evaluation and application

Petersson, Hakan ; Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems and Software, Jul 2004, pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

3
Evaluation of Usage-Based Reading—Conclusions after Three Experiments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Usage-Based Reading—Conclusions after Three Experiments

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes ; Olsson, Thomas ; Andersson, Carina

Empirical Software Engineering, 03/2004, Vol.9(1/2), pp.77-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:EMSE.0000013515.86806.d4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capture–recapture in software inspections after 10 years research––theory, evaluation and application

Petersson, Håkan ; Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.72(2), pp.249-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00090-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying sampling to improve software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Håkan ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

The Journal of Systems & Software, 2004, Vol.73(2), pp.257-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/S0164-1212(03)00249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expirimental comparison of usage-based and checklist-based reading

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Wohlin, Claes

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 2003, pp.687-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2003.1223644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture-recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Petersson, Hakan ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Sep 1, 2002, pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture–recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2002, Vol.44(12), pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(02)00095-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading - An experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Bjorn

Information and Software Technology, Dec 23, 2001, Vol.43(45), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading—an experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, 2001, Vol.43(15), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(01)00201-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the Perspectives Really Different? – Further Experimentation on Scenario-Based Reading of Requirements

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Thelin, Thomas

Empirical Software Engineering, 2000, Vol.5(4), pp.331-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1023/A:1009848320066

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust estimations of fault content with capture-recapture and detection profile estimators

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

The Journal of Systems and Software, Jun 1, 2000, pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Toàn văn sẵn có

13
Robust estimations of fault content with capture–recapture and detection profile estimators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust estimations of fault content with capture–recapture and detection profile estimators

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Journal of Systems and Software, 06/2000, Vol.52(2-3), pp.139-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0164-1212(99)00140-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the perspectives really different? Further experimentation on scenario-based reading of requirements

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Thelin, Thomas

Empirical Software Engineering, 2000, Vol.5(4), pp.331-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-7616 ; ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1023/A:1009848320066

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Runeson, Per
  2. Thelin, Thomas
  3. Thelin, T.
  4. Runeson, P.
  5. Wohlin, Claes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...