skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Thao, N.T.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Side information creation using adaptive block size for distributed video coding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side information creation using adaptive block size for distributed video coding

Thao, N.T.H.; Van Xiem, H.; Ha, L.T.; Duong, D.T.; Tien, V.H.

Scopus; 21621039; http://ieeexplore.ieee.org/document/7764802/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33863

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duong, D.T.
  2. Tien, V.H.
  3. Van Xiem, H.
  4. Thao, N.T.H.
  5. Ha, L.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...