skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Thangavadivel, Kandasamy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of high frequency ultrasound in the destruction of DDT in contaminated sand and water

Thangavadivel, Kandasamy ; Megharaj, Mallavarapu ; Smart, Roger St.C ; Lesniewski, Peter J ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2009, Vol.168(2), pp.1380-1386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.03.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smart, Roger S.C.
  2. Megharaj, Mallavarapu
  3. Lesniewski, Peter J.
  4. Naidu, Ravi
  5. Thangavadivel, Kandasamy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...