skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Thönnessen, Manfred xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staubfilterung und immissionshistorische Aspekte am Beispiel fassadenbegrünenden Wilden Weines ( Parthenocissus tricuspidata )
Filtering of particulate matter and long-term monitoring of air pollution by facade climbing Japanese creeper

Thönnessen, Manfred

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2006, Vol.18(1), pp.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1065/uwsf2005.11.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thönnessen, M.
  2. Thönnessen, Manfred

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...