skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Graphical User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Teymourzadeh, Rozita xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal Computer Aided Design for Electrical Machines

Chockalingam, Aravind Vaithilingam ; Olasehinde, Ikujuni Grace ; Teymourzadeh, Rozita

2012 IEEE 8th International Colloquium on Signal Processing and its Applications

DOI: 10.1109/CSPA.2012.6194699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Toolbox and its application in the Development of Laboratory Scale Vertical Axis Wind Turbine

Aravind, C ; Rajparthiban, R ; Rajprasad, R ; Grace, I ; Teymourzadeh, Rozita ; Norhisam, M; Norhisam, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 10, 2018

DOI: 10.1109/PECon.2012.6450362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Novel Computer-based Analytical Tool for Image Forgery Authentication

Teymourzadeh, Rozita ; Mok, V; Mok, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 10, 2018

DOI: 10.1109/ICCircuitsAndSystems.2012.6408276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...