skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tesoriero, Ricardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.95-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic generation of abstract user interfaces

Tran, Vi ; Vanderdonckt, Jean ; Tesoriero, Ricardo ; Beuvens, François

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.101-110

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305502

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces

Gallud, Jose ; Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean ; Lozano, María ; Penichet, Victor ; Botella, Federico

CHI '11 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.2429-2432

ISBN: 9781450302685 ; ISBN: 1450302688 ; DOI: 10.1145/1979742.1979576

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

distributed user interfaces: collaboration and usability

Tesoriero, Ricardo ; Lozano, María ; Vanderdonckt, Jean ; Gallud, José ; Penichet, Victor

CHI '12 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 May 2012, pp.2719-2722

ISBN: 9781450310161 ; ISBN: 1450310168 ; DOI: 10.1145/2212776.2212704

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

3rd workshop on distributed user interfaces: models, methods and tools

Lozano, María ; Galllud, Jose ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Víctor ; Vanderdonckt, Jean ; Fardoun, Habib

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.335-336

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2483222

Toàn văn không sẵn có

6
Distribution Primitives for Distributed User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution Primitives for Distributed User Interfaces

Melchior, Jérémie ; Vanderdonckt, Jean; Gallud, José A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human-Computer Interaction Series, Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem, pp.23-31

ISBN: 9781447122708 ; ISBN: 1447122704 ; E-ISBN: 9781447122715 ; E-ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5_3

Toàn văn sẵn có

7
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, María D. ;Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lozano, María D (Editor) ; Gallud, Jose A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; E-ISBN: 9781447154990 ; E-ISBN: 1447154991 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

Gallud, José A. ;Penichet, Victor M. R. ;Tesoriero, Ricardo;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Constantine, Larry (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Forbrig, Peter (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Gellersen, Hans (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Johnson, Hilary (Editor) ; Murray, Dianne (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Pianesi, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Ziegert, Thomas (Editor) ; Gallud, José A. A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R. M. R (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781447122708 ; ISBN: 1447122704 ; E-ISBN: 9781447122715 ; E-ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...