skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Logics and Meanings of Programs xóa Tác giả/ người sáng tác: Teruel, Miguel A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CSRML: A Goal-Oriented Approach to Model Requirements for Collaborative Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSRML: A Goal-Oriented Approach to Model Requirements for Collaborative Systems

Teruel, Miguel A ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual; Jeusfeld, Manfred (Editor) ; Delcambre, Lois (Editor) ; Ling, Tok-Wang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Conceptual Modeling – ER 2011: 30th International Conference, ER 2011, Brussels, Belgium, October 31 - November 3, 2011. Proceedings, pp.33-46

ISBN: 9783642246050 ; ISBN: 3642246052 ; E-ISBN: 9783642246067 ; E-ISBN: 3642246060 ; DOI: 10.1007/978-3-642-24606-7_4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...