skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Terrier, Patrice xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does textual feedback hinder spoken interaction in natural language?

Bigot, Ludovic Le ; Terrier, Patrice ; Jamet, Eric ; Botherel, Valérie ; Rouet, Jean-François

Ergonomics, 01 January 2010, Vol.53(1), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140130903306666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing usability and trainability of indirect touch interaction: perspective for the next generation of air traffic control systems

Causse, Mickaël ; Alonso, Roland ; Vachon, François ; Parise, Robert ; Orliaguet, Jean-Pierre ; Tremblay, Sébastien ; Terrier, Patrice

Ergonomics, 2014, Vol.57(11), pp.1616-27 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1366-5847 ; PMID: 25050968 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140139.2014.940400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of head-free eye tracking as an input device for air traffic control

Alonso, Roland ; Causse, Mickaël ; Vachon, François ; Parise, Robert ; Dehais, Frédéric ; Terrier, Patrice

Ergonomics, 01 February 2013, Vol.56(2), pp.246-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.744473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terrier, P
  2. Terrier, Patrice
  3. Alonso, R.
  4. Vachon, Francois
  5. Vachon, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...