skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Terrenghi, Lucia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cube to learn: a tangible user interface for the design of a learning appliance

Terrenghi, Lucia ; Kranz, Matthias ; Holleis, Paul ; Schmidt, Albrecht

Personal and Ubiquitous Computing, 2006, Vol.10(2), pp.153-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-005-0025-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Terrenghi, L.
  2. Terrenghi, Lucia
  3. Kranz, Matthias
  4. Schmidt, Albrecht
  5. Holleis, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...