skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Terrenghi, Lucia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kitchen stories: sharing recipes with the Living Cookbook

Terrenghi, Lucia ; Hilliges, Otmar ; Butz, Andreas

Personal and Ubiquitous Computing, 2007, Vol.11(5), pp.409-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-006-0079-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL INFORMATION PROCESSING SYSTEM WITH USER INTERACTION ELEMENT

Butz, Andreas ; Terrenghi, Lucia ; Hilliges, Otmar

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL INFORMATION PROCESSING SYSTEM WITH USER INTERACTION ELEMENT

Butz, Andreas ; Terrenghi, Lucia ; Hilliges, Otmar

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitales Informationsverarbeitungssystem mit Benutzerinteraktionselement

Butz, Andreas ; Terrenghi, Lucia ; Hilliges, Otmar

Toàn văn sẵn có

5
The EnLighTable: Design of Affordances to Support Collaborative Creativity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EnLighTable: Design of Affordances to Support Collaborative Creativity

Terrenghi, Lucia ; Fritsche, Torsten ; Butz, Andreas

Lecture Notes in Computer Science, Smart Graphics: 6th International Symposium, SG 2006, Vancouver, Canada, July 23-25, 2006. Proceedings, pp.206-217

ISBN: 9783540362937 ; ISBN: 3540362932 ; E-ISBN: 9783540362951 ; E-ISBN: 3540362959 ; DOI: 10.1007/11795018_19

Toàn văn sẵn có

6
Design of Affordances for Direct Manipulation of Digital Information in Ubiquitous Computing Scenarios
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Affordances for Direct Manipulation of Digital Information in Ubiquitous Computing Scenarios

Terrenghi, Lucia; Butz, Andreas (Editor) ; Fisher, Brian (Editor) ; Krüger, Antonio (Editor) ; Olivier, Patrick (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Smart Graphics: 5th International Symposium, SG 2005, Frauenwörth Cloister, Germany, August 22-24, 2005. Proceedings, pp.198-205

ISBN: 9783540281795 ; ISBN: 3540281797 ; E-ISBN: 9783540319054 ; E-ISBN: 3540319050 ; DOI: 10.1007/11536482_17

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butz, Andreas
  2. Terrenghi, Lucia
  3. Hilliges, Otmar
  4. Terrenghi, L.
  5. Krüger, Antonio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...