skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Termorshuizen, Fabian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood ethnic density and suicide risk among different migrant groups in the four big cities in the Netherlands

Termorshuizen, Fabian ; Braam, Arjan ; Ameijden, Erik

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2015, Vol.50(6), pp.951-962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-014-0993-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Ethnic density of neighbourhood at age 15 modifies the risk for psychosis”. So what?

Selten, Jean-Paul ; Termorshuizen, Fabian

Schizophrenia Research, December 2017, Vol.190, pp.88-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; E-ISSN: 1573-2509 ; DOI: 10.1016/j.schres.2017.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood ethnic density and psychotic disorders among ethnic minority groups in Utrecht City

Termorshuizen, Fabian ; Smeets, Hugo ; Braam, Arjan ; Veling, Wim

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014, Vol.49(7), pp.1093-1102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-014-0842-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Termorshuizen, F.
  2. Termorshuizen, Fabian
  3. Braam, Arjan W.
  4. Braam, Arjan
  5. Braam, A.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...