skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Terho, Mikko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using RDF Data as Basis for 3D Window Management in Mobile Devices

Peuhkurinen, Antti ; Mikkonen, Tommi ; Terho, Mikko

Procedia Computer Science, 2011, Vol.5, pp.645-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2011.07.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scriptable web applications as first-class citizens

Mikkonen, Tommi ; Terho, Mikko ; Kuusipalo, Mikko ; Reijula, Pekka

Procedia Computer Science, 2011, Vol.5, pp.661-668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2011.07.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a cloud-based mobile device: Scriptable web applications as first-class citizens

Mikkonen, Tommi ; Terho, Mikko ; Kuusipalo, Mikko ; Reijula, Pekka ; Salminen, Arto

Service Oriented Computing and Applications, 2012, Vol.6(4), pp.341-349

ISSN: 1863-2386 ; E-ISSN: 1863-2394 ; DOI: 10.1007/s11761-012-0110-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tool Support for Constructing Mobile Mashups
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool Support for Constructing Mobile Mashups

Holmstedt, Lasse ; Mikkonen, Tommi ; Terho, Mikko; Gris, Martin (Editor) ; Yang, Guang (Editor)

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, Mobile Computing, Applications, and Services: Second International ICST Conference, MobiCASE 2010, Santa Clara, CA, USA, October 25-28, 2010, Revised Selected Papers, pp.39-58

ISBN: 9783642293351 ; ISBN: 3642293352 ; E-ISBN: 9783642293368 ; E-ISBN: 3642293360 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29336-8_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mikkonen, Tommi
 2. Terho, Mikko
 3. Terho, M.
 4. Mikkonen, T.
 5. Kuusipalo, Mikko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...