skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Trace Metals xóa Tác giả/ người sáng tác: Teng, Yanguo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source apportionment and health risk assessment of trace metals in surface soils of Beijing metropolitan, China

Chen, Haiyang ; Teng, Yanguo ; Lu, Sijin ; Wang, Yeyao ; Wu, Jin ; Wang, Jinsheng

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.1002-1011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.09.081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source apportionment of trace metals in river sediments: A comparison of three methods

Chen, Haiyang ; Teng, Yanguo ; Li, Jiao ; Wu, Jin ; Wang, Jinsheng

Environmental Pollution, April 2016, Vol.211, pp.28-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2015.12.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination characteristics and source apportionment of trace metals in soils around Miyun Reservoir.(Report)

Chen, Haiyang ; Teng, Yanguo ; Chen, Ruihui ; Li, Jiao ; Wang, Jinsheng

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(15), p.15331(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6694-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination characteristics, ecological risk and source identification of trace metals in sediments of the Le'an River (China)

Chen, Haiyang ; Chen, Ruihui ; Teng, Yanguo ; Wu, Jin

Ecotoxicology and Environmental Safety, March 2016, Vol.125, pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of soil contamination indices in a mining area of Jiangxi, China

Jin Wu ; Yanguo Teng ; Sijin Lu ; Yeyao Wang ; Xudong Jiao

PLoS ONE, Vol.9(11), p.e112917 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teng, Y.
  2. Teng, Yanguo
  3. Chen, Haiyang
  4. Wu, J.
  5. Wu, Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...