skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Teng, Chia-Chi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Consistency and Conflict Avoidance in a Multi-User CAx Environment

Moncur, Robert A ; Jensen, C. Greg ; Teng, Chia-Chi ; Red, Ed

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.727-744 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.727-744

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Role-Based Access Control for Multi-User Collaborative CAD Environment

Teng, Chia-Chi ; Mensah, Francis N ; Ekstrom, J ; Helps, Richard ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 03 May 2016, Vol.13(3), pp.397-408 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.1080/16864360.2015.1114398

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Networking Architecture for a Multi-User FEA Pre-Processor

Weerakoon, Prasad ; Wu, James ; Bright, Tim ; Teng, Chia-Chi ; Red, Ed ; Jensen, Greg ; Merkley, Karl

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(3), pp.527-540 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.527-540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilising game server technology on fully distributed architectures for collaborative multi-user CAx applications

Winn, Joshua ; Bright, Timothy ; Jensen, C. Greg ; Teng, Chia-Chi

CoDesign, 01 September 2013, Vol.9(3), pp.178-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1571-0882 ; E-ISSN: 1745-3755 ; DOI: 10.1080/15710882.2013.824482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security mechanisms for multi-user collaborative CAx

Mensah, Francis ; Teng, Chia-Chi

Proceedings of the 2nd annual conference on research in information technology, 01 October 2013, pp.59-60

ISBN: 9781450324946 ; ISBN: 1450324940 ; DOI: 10.1145/2512209.2512226

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teng, Chia-Chi
  2. Teng, C.-C.
  3. Jensen, C. Greg
  4. Red, E.
  5. Red, Ed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...