skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Priol, Thierry xóa Tác giả/ người sáng tác: Tedeschi, Cédric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chemistry-Inspired Workflow Management System for Scientific Applications in Clouds

Fernandez, Hector ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

7th IEEE International Conference on e-Science, 05 December 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rule-driven service coordination middleware for scientific applications

Fernández, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

Future Generation Computer Systems, 2014, Vol.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2013.12.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chemistry-Inspired Workflow Management System for Decentralizing Workflow Execution

Fernandez, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

IEEE Transactions on Services Computing, 2016, Vol.9(2)

ISSN: 1939-1374 ; E-ISSN: 1939-1374 ; DOI: 10.1109/TSC.2013.27

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chemistry-Inspired Workflow Management System for Decentralizing Workflow Execution

Fernandez, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chemistry-Inspired Workflow Management System for a Decentralized Composite Service Execution

Fernandez, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-coordination of Workflow Execution Through Molecular Composition

Fernandez, Héctor ; Tedeschi, Cédric ; Priol, Thierry

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralized Approach for Execution of Composite Web Services using the Chemical Paradigm

Fernandez, Héctor ; Priol, Thierry ; Tedeschi, Cédric

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...