skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Research Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Tartari, Valentina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations

Perkmann, Markus ; Tartari, Valentina ; Mckelvey, Maureen ; Autio, Erkko ; Broström, Anders ; D’este, Pablo ; Fini, Riccardo ; Geuna, Aldo ; Grimaldi, Rosa ; Hughes, Alan ; Krabel, Stefan ; Kitson, Michael ; Llerena, Patrick ; Lissoni, Franceso ; Salter, Ammon ; Sobrero, Maurizio

Research Policy, March 2013, Vol.42(2), pp.423-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations

Perkmann, Markus ; Tartari, Valentina ; Mckelvey, Maureen ; Autio, Erkko ; Broström, Anders ; D'Este, Pablo ; Fini, Riccardo ; Geuna, Aldo ; Grimaldi, Rosa ; Hughes, Alan ; Krabel, Stefan ; Kitson, Michael ; Llerena, Patrick ; Lissoni, Franceso ; Salter, Ammon ; Sobrero, Maurizio

Research Policy, Mar 2013, Vol.42(2), p.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487333 ; E-ISSN: 18737625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...