skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Taras, Howard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic health conditions and student performance at school

Taras, Howard ; Potts - Datema, William

Journal of School Health, Sept, 2005, Vol.75(7), p.255(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sleep and student performance at school

Taras, Howard ; Potts - Datema, William

Journal of School Health, Sept, 2005, Vol.75(7), p.248(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhood asthma and student performance at school

Taras, Howard ; Potts - Datema, William

Journal of School Health, Oct, 2005, Vol.75(8), p.296(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity and student performance at school

Taras, Howard ; Potts - Datema, William

Journal of School Health, Oct, 2005, Vol.75(8), p.291(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical activity and student performance at school

Taras, Howard

Journal of School Health, August, 2005, Vol.75(6), p.214(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition and student performance at school

Taras, Howard

Journal of School Health, August, 2005, Vol.75(6), p.199(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of school nurse case management on students with asthma

Taras, Howard ; Wright, Sandra ; Brennan, Jesse ; Campana, Jack ; Lofgren, Rosemarie

Journal of School Health, August, 2004, Vol.74(6), p.213(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Students with chronic diseases: nature of school physician support.(Research Article)(Report)

Taras, Howard ; Brennan, Jesse J.

Journal of School Health, July, 2008, Vol.78(7), p.389(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing an intensive school-based assistance program to enroll uninsured children. (Articles)

Taras, Howard L. ; De Nuncio, Maria Luisa Zuniga ; Pizzola, Elaine

Journal of School Health, Sept, 2002, Vol.72(7), p.273(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taras, Howard
  2. Taras, H.
  3. Potts-Datema, William
  4. Potts-Datema, W
  5. Potts - Datema, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...