skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Tannier, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecPhyloXML: a format for reconciled gene trees

Duchemin, Wandrille ; Gence, Guillaume ; Arigon Chifolleau, Anne-Muriel ; Arvestad, Lars ; Bansal, Mukul ; Berry, Vincent ; Boussau, Bastien ; Chevenet, François ; Comte, Nicolas ; Davín, Adrián ; Dessimoz, Christophe ; Dylus, David ; Hasic, Damir ; Mallo, Diego ; Planel, Rémi ; Posada, David ; Scornavacca, Celine ; Szöllősi, Gergely ; Zhang, Louxin ; Tannier, Eric ; Daubin, Vincent; Arigon Chifolleau, Anne-Muriel (Editor)

Bioinformatics, 14 May 2018, Vol.34(21), pp.3646-3652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bty389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene tree species tree reconciliation with gene conversion

Hasic, Damir ; Tannier, Eric; Hasić, Damir (Editor)

Journal of Mathematical Biology, 2019, Vol.78(6), p.1981–2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-019-01331-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hasic, Damir
  2. Tannier, Eric
  3. Dessimoz, Christophe
  4. Boussau, Bastien
  5. Berry, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...